Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 19
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2012
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3533
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 159995
การบริการ

(Service)

   
บริการติดตั้งระบบน้ำดี และระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม
   

   
การบริการ
            
         : สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และ ทดสอบการทำงาน (ระบบใหม่)
         : รับให้คำปรึกษา และ แนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับปัญหาในระบบน้ำดี
           และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
         : แก้ไข และ ปรับปรุง ระบบเดิมที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
         : แก้ไข และ ปรับปรุง ระบบเดิมที่มีอยู่ ให้สามารถบำบัดน้ำเสียโดยผ่าน 
           เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม        
   


   
        ในการออกแบบระบบ ทางบริษัทมีทีมงานวิศวกรสำรวจพื้นที่ โดยการออกแบบจะวัดจากพื้นที่หน้างานจริง  และมีเก็บตัวอย่างน้ำเสีย  เพื่อนำมาใช้ทดลองเป็นข้อมูลอ้างอิงในการนำเสนอ   
   
Current Pageid = 24